1400/09/10 13:10

آگهی مناقصه: خرید 12 دستگاه Dry Gas Seal

مناقصه:  خرید 12 دستگاه Dry Gas Seal

مناقصه گزار:شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان  

استان : خوزستان

تاریخ شروع : 1400/8/19

تاریخ درج آگهی : 1400/8/19

موضوع مناقصه :

شرح آگهی : آگهی مناقصه عمومی خرید 12 دستگاه Dry Gas Seal

شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی خرید 12 دستگاه Dry Gas Seal به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/08/19  لغایت 23/1400/08 به مدت سه روز کاری به آدرس ایمیل [email protected] اعلام آمادگی یا با شماره تلفن61-43245000 0 داخلی 857 تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات فنی تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 1400/08/25  می باشد.