1400/09/02 16:35

آگهی مناقصه: تغییرات ضروری در بارج و لوله های شناور حوزه آبگیر

عنوان آگهی: تغییرات ضروری در بارج و لوله های شناور حوزه آبگیر

شرح آگهی: شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی موضوع فوق الذکر را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا با توجه به شرح کار پیوست از متقاضیان دعوت می گردد از مورخه 1400/09/02 تا 1400/09/09 نسبت به ارسال پیشنهادات فنی و مالی خود به نشانی شرکت واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید وحید دستگردی - نرسیده به خیابان ولیعصر، پلاک 380، کدپستی 1968714598 اقدام و مراجعه نمایند.

دانلود فایل پیوست