1395/12/08 09:54

پروژه تامین آب مجتمع زیلایی

پروژه تامین آب مجتمع زیلایی از دریاچه سد گتوند،جهت برداشت آّب با ظرفیت اسمی 2000 متر مکعب در ساعت (بعلاوه 10% اضافه ظرفیت طراحی) و انتقال آن به تاسیسات پتروشیمی مسجد سلیمان ظراحی شده و دارای بخش های احداث واحد آبگیر شناور و ساخت یک مخزن 2000 متر مکعبی (Offshore Section) به همراه جاده سرویس مربوطه و احداث ایستگاه پمپاژ ، خط لوله انتقال به سایت پتروشیمی مسجد سلیمان ، تامین انرژی الکتریکی ایستگاه پمپاژ و سازه شناور با احداث خط هوایی برق 33 KV از پست برق 132 کیلوولت شهرستان لالی به ایستگاه پمپاژ خشکی و انجام طرح های حفاظتی جاده دسترسی (تحت نام Onshore Section) می باشد.

1. پروژه احداث واحد آبگیر شناور(Offshore Section) شامل

 

2. پروژه احداث ایستگاه پمپاژ، خط انتقال آب و شبکه هوایی انتقال برق 33 KV (Onshore Section) شامل

لذا پس از انجام مطالعات اولیه لازم ، انجام این پروژه در دستور کار قرار گرفت و دو شرکت مهندسی ناردیس طرحهای انرژی جهت اجرای پروژه احداث واحد آبگیر شناور(Offshore Section) و گروه مشارکت ارس جهت اجرای پروژه احداث ایستگاه پمپاژ، خط انتقال آب و شبکه هوایی انتقال برق 33 KV (Onshore Section) انتخاب گردید.

قرارداد اجرای کامل پروژه به صورت طراحی-تامین-ساخت (EPC) جهت شرکت مهندسی ناردیس طرحهای انرژی(Offshore Section) از تاریخ 21/1/95 با اعتباری بالغ بر  247,000,000,000ریال و جهت گروه مشارکت ارس (Onshore Section)از تاریخ 17/3/95 با اعتباری بالغ بر 593,659,770,050 ریال  به جریان افتاده است. مدت زمان اجرای این پروژه 18 ماه در نظر گرفته شده است.

عنوان پروژه

تامین آب

محل اجرا

شهرستان مسجدسلیمان - منطقه زیلایی – مجتمع صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان

تاریخ شروع( Offshore Section)

1395/1/21

تاریخ شروع( Onshore Section)

1395/3/17

تاریخ خاتمه( Offshore Section)

1396/7/21

تاریخ خاتمه( Onshore Section)

1396/9/17

مدت اجرا

18 ماه

پیمانکار پروژه (Offshore Section)

شرکت مهندسی ناردیس طرحهای انرژی

پیمانکار پروژه(Onshore Section)

 گروه مشارکت ارس

مساحت پروژه(Offshore Section)

242 متر مربع

مساحت پروژه(Onshore Section)

11076 متر مربع

نیروی انسانی دوره ساخت( Offshore Section )

 

نیروی انسانی دوره ساخت( Onshore Section)

 

نیروی انسانی دوره بهره برداری( Offshore Section )

حداقل 19 نفر

نیروی انسانی دوره بهره برداری ( Onshore Section)

حداقل 19 نفر

اعتبار پروژه (Offshore Section)

247,000,000,000ریال

اعتبار پروژه (Onshore Section)

593,659,770,050 ریال

محل تامین اعتبار

شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان