دستاوردها

  • توسعه در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور

  • تلاش در جهت گسترش صنایع نوین

  • ارتقاء سهم پتروشیمی در صادرات غیر نفتی

  • توسعه صنایع کشور بخصوص در منطقه شمال استان خوزستان

  • ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح زندگی ساکنین منطقه محروم

  • توسعه و افزایش رشد اقتصادی و اجتماعی

  • نهادینه کردن تکنولوژی صنایع به ویژه صنایع پتروشیمیائی

  • استفاده از منابع طبیعی در جهت تولید محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا

  • گسترش حمل و نقل در منطقه در جهت صادرات مازاد به بازارهای داخلی و خارجی

  • تولید محصولات مورد نیاز کشاورزی با توجه به افزایش زمین های قابل کشت و گسترش کشاورزی در منطقه


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0