مناقصه گزار: شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

شرح مناقصه: شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه خدمات نظافت عمومی سایت را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه: کلیه شرایط مناقصه، اسناد و شرح کار در سایت شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان به نشانی www.misipcc.com قابل دسترس می باشد.

زمانبندی: تحویل اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1400/12/17 الی 1400/12/22

محل تحویل و ارائه اسناد: تهران، خیابان شهید وحید دستگردی ( ظفر )، نرسیده به خیابان ولیعصر ( عج )، پالک 380 ، دفتر امور حقوقی ( حتماً بر روی پاکت ارسالی درج شود مربوط به مناقصه نظافت عمومی سایت)

شماره تماس جهت هماهنگی: 09166815521 آقای کریمی

سایر اطلاعات مناقصه و جزئیات شرح کار را در لینک اسناد مناقصه مشاهده نمایید .


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0